Poradnik

Poradnik dla rodziców

NAŚLADOWANIE RODZICÓW – JAK NASZE ZACHOWANIE WPŁYWA NA ZACHOWANIE DZIECKA?
https://padlet.com/aspadlo/Szkola?utm_campaign=transactional&utm_content=padlet_url&utm_medium=email&utm_source=started_a_padlet

Materiały od Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczące wsparcia dla rodziców i  dzieci zaznających przemoc w rodzinie:
przekazanie materiałów RPO do gmin i powiatów
Osobisty plan awaryjny – grafiki do druku
Osobisty plan awaryjny – poradnik

Zdalne nauczanie –
Jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu ?
Zdalne nauczanie –
Jak zadbać o bezpieczeństwo naszych dzieci w Internecie?


Emocje i style przywiązania

Dzieci przychodzą na świat z różnymi biologicznymi predyspozycjami. Widać to m.in. w cechach ich temperamentu. Jednak nie wszystkie zachowania, które u nich obserwujemy, wynikają z czynników wrodzonych. Bowiem życie emocjonalne dziecka jest kształtowane także poprzez relację, jaką nawiązują z nim jego rodzice, bądź opiekunowie. Dla prawidłowego rozwoju dziecka kluczowa jest bliskość i dostępność opiekuna, do którego można się przytulić, a nie tylko „prawidłowa opieka”, czy zaspokajanie potrzeb fizjologicznych.

John Bowlby i Mary Ainsworth zbadali i opisali, jaki wpływ na dziecko może mieć zaburzenie jego więzi z matką/opiekunem. Jak się okazało, kształt takiej wczesnej relacji może wpływać na rozwój emocjonalny dziecka, jego sposób widzenia siebie, świata i innych ludzi. Wpływa także na to, czy dziecko rozwinie jakąś formę psychopatologii oraz to, w jakie związki i relacje będzie wchodziło w dalszym życiu.

Badania Bowlby’ego i Ainsworth poskutkowały wyodrębnieniem różnych stylów przywiązania. Niestety tylko jeden z nich predysponuje dziecko do zdrowego, harmonijnego rozwoju i daje mu potencjał do tworzenia bezpiecznych, trwałych i satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi.

Oto cztery style przywiązania:

1. Styl bezpieczny – to właśnie ten zdrowy styl, dający dziecku największe szanse na zdrowie psychiczne, harmonijny rozwój i udane relacje w dalszym życiu. Styl ten kształtuje się zwłaszcza w pierwszych miesiącach i latach życia dziecka, kiedy rodzic/opiekun jest dla niego dostępny zarówno fizycznie, jak i emocjonalnie. Daje poczucie bezpieczeństwa i stabilności. Dziecko postrzega opiekuna wówczas jako osobę bezpieczną, przewidywalną, obecną, troskliwą, taką, na której można polegać. Gdy pojawia się on po nieobecności, dziecko reaguje pozytywnie, dość żywo, ale też tuli się i wycisza w jego ramionach. Przy tym stylu dziecko reaguje umiarkowanym niepokojem czy stresem na rozłąkę, ale po powrocie opiekuna reaguje radością. Osoby o tym stylu przywiązania wspominają swoich rodziców jako troskliwych, uczuciowych, sprawiedliwych i szczęśliwych (również w związku). Dziecko czuje się ważne, ma poczucie, że jego potrzeby są istotne.
2. Styl lękowo-unikający – dziecko odbiera rodzica jako osobę nie zawsze dostępną, ma poczucie odrzucenia, obojętności ze strony opiekuna. W efekcie podczas rozłąki doświadcza ogromnego stresu, ale po powrocie opiekuna nie szuka z nim kontaktu. Ten styl przywiązania rozwija się, kiedy opiekun poświęca dziecku niewiele uwagi, często jest nieobecny, a wobec dziecka jest obojętny. Ono wówczas uczy się, że musi radzić sobie samo, a jego potrzeby są nieważne. Ma zaniżone poczucie własnej wartości i sprawczości, a w relacjach z innymi jest zdystansowane i nieufne. Rodziców opisuje jako zdystansowanych i krytycznych, wymagających, ale mało troskliwych.
3. Styl lękowo-ambiwalentny – dziecko odbiera opiekuna jako niestabilnego                              i nieprzewidywalnego. Może być na zmianę bierne i smutne, płaczliwe lub wybuchać złością i krzyczeć, trudno poddaje się uspokojeniu. Na nieobecność opiekuna reaguje silnym stresem, a po jego powrocie – gwałtownymi, trudnymi emocjami. Ten styl przywiązania rozwija się, kiedy zachowanie opiekuna wobec dziecka jest niespójne, niesprawiedliwe i trudne do przewidzenia. Trudno do takiego dziecka dotrzeć emocjonalnie, jego reakcje są niespójne i nieprzewidywalne, choć jednocześnie odczuwa ono silny lęk przed odrzuceniem i samotnością. Dzieci te cechuje niskie                     i niestabilne poczucie własnej wartości, a rodziców autorzy badań opisują jako inwazyjnych, wymagających i nieszczęśliwych w małżeństwie.
4. Styl zdezorganizowany – odnosi się do dzieci, które ze strony opiekuna doznały poważnej przemocy fizycznej lub psychicznej i głębokich zaniedbań, dla których był on źródłem zagrożenia, a nie poczucia bezpieczeństwa. Są w pułapce: nie mogą ani uciec od swoich opiekunów, ani się do nich zbliżyć. Dzieci te poszukują bliskości                 w sposób nieadekwatny i chaotyczny. Mają zniekształcony obraz siebie i zaniżoną samoocenę, są poważnie zagrożone ryzykiem problemów behawioralnych                     i niewłaściwych zachowań. Są nieufne, również wobec kontaktu fizycznego. Ten styl najbardziej ze wszystkich predysponuje do nawet głębokich problemów związanych ze zdrowiem psychicznym – od zaburzeń lękowych, depresyjnych, po tendencje do zachowań agresywnych i autoagresywnych.

Wszystkie style z wyjątkiem bezpiecznego mogą być źródłem poważnych trudności                              i deficytów występujących zarówno w dzieciństwie, jak i przez całe życie człowieka. Dzieci, które mają większe trudności w adekwatnej ekspresji emocji, mogą gorzej odnajdywać się                  w obowiązkach szkolnych i relacjach z innymi.

Człowiek może wykonywać różne wzorce przywiązania w różnych relacjach. Dziecko może mieć bezpieczną więź z jednym rodzicem, a z drugim lękową. Różne konteksty mogą powodować uruchamianie się zachowań charakterystycznych dla różnych stylów. Stąd

Na szczęście działanie niekorzystnych stylów i płynące z nich szkody można skutecznie minimalizować poprzez odpowiednie oddziaływania terapeutyczne                             i wychowawcze, a przede wszystkim poprzez budowanie z dzieckiem bezpiecznej więzi.

Opracowała:

Marzena Polus

na podstawie artykułu: „Emocje i styl przywiązania”

psycholożki Magdaleny Goetz

Głos Nauczycielski nr 5

z 29 stycznia 2020 roku.

1Jak ochronić dziecko przed samotnością i uzależnieniem od technologii informacyjnej i cały czas być dobrym rodzicem?

art-1Wykład dla rodziców nt. fonoholizmu
– 
2 października 2019 r. o godz. 18.00 

Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu w ramach działalności kulturalno-edukacyjnej organizuje spotkanie z doktorem socjologii Maciejem Dębskim z Fundacji Dbam o Mój Z@sięg. Gość Biblioteki – edukator społeczny i ekspert w realizacji badań naukowych, jest specjalistą w zakresie fonoholizmu, czyli uzależnienia od telefonów komórkowych. Używanie smartfonów, tabletów i Internetu podnosi jakość życia, ale też może przynosić zagrożenia, które mogą dotyczyć także dzieci. Podczas organizowanych wykładów (kierowanych oddzielnie do dzieci i do dorosłych – rodziców, opiekunów i pedagogów) poruszane będą takie kwestie jak: kompetencje cyfrowe;  rozpoznawanie symptomów uzależnienia; skutki zdrowotne i społeczne e–uzależnień; sposoby profilaktyki i codziennych rozwiązań, czyli między bezwzględnym zakazem a odpowiedzialnym korzystaniem.

Sala Klubowa budynku Biblioteki przy ul. Frankowskiego 3 (czas trwania ok. jednej godziny).


Temat: Jak chwalić z korzyścią dla dziecka?

Dekalog dobrej pochwały – dla rodziców, opiekunów, pedagogów.

Jak chwalić z korzyścią dla dziecka_dekalog


Temat: „Dziecko i nowe technologie – czynniki zagrożenia. Co robić, żeby dziecko nie wpadło do sieci”.

PDF  Pedagogizacja rodziców, sieć


Co przeszkadza rodzicom w komunikowaniu się z dziećmi? Co zrobić, żeby komunikacja wspierała dziecko w rozwoju?

PDF  Jak rozmawiać z dzieckiem


„ Profilaktyka uzależnień behawioralnych i działania rodzica ”

PDF Pedagogizacja -profilaktyka uzależ.behawior


Zdrowo jem więcej wiem

PDF PH -zdrowo jem porady dla rodzica


List Ministra Edukacji Narodowej.

PDF List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców


Niebezpieczna gra „Niebieski wieloryb”


Prezentacja mulimedialna ⇒WPŁYW CZYTANIA NA ROZWÓJ DZIECKA

Wszawica.
Pobierz

Wszawica_trudny_problem
Wszawica


Postawy rodzicielskie.

postawy_rodzicielskie.doc
Dokument Microsoft Word [42.0 KB]
Pobierz postawy_rodzicielskie

Opowiastka z morałem

Opowiastka z morałem.docx
Dokument Microsoft Word [15.1 KB]
Pobierz Opowiastka z morałem

Jak pomóc dziecku w nauce.

JAK POMÓC DZIECKU W NAUCE1.doc
Dokument Microsoft Word [46.0 KB]
Pobierz JAK POMÓC DZIECKU W NAUCE1

Cyberprzemoc.

cyberprzemoc.doc
Dokument Microsoft Word [42.5 KB]
Pobierz cyberprzemoc

Jak poznać czy moje dziecko …

JAK ROZPOZNAĆ CZY MOJE DZIECKO.docx
Dokument Microsoft Word [21.9 KB]
Pobierz JAK ROZPOZNAĆ CZY MOJE DZIECKO

Czy moje dziecko jest bezpieczne w Internecie.

Czy moje dziecko jest bezpieczne w inter
Dokument Microsoft Word [43.5 KB]
Pobierz Czy moje dziecko jest bezpieczne w internecie

Leki.

leki.doc
Dokument Microsoft Word [32.5 KB]
Pobierz leki

Co zrobić, jak dziecko używa dopalaczy.

chron dziecko przed dopalaczami.doc
Dokument Microsoft Word [36.5 KB]
Pobierz chron dziecko przed dopalaczami

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych.

Konwencja.docx
Dokument Microsoft Word [16.3 KB]
Pobierz Konwencja

List Rzecznika Praw Dziecka.

list_2014_05_28.pdf
Dokument Adobe Acrobat [271.6 KB]
Pobierz list_2014_05_28