Regulamin szatni szkolnej i szafek uczniowskich

Regulamin  korzystania  z  szatni szkolnej  i szafek uczniowskich w Szkole Podstawowej  nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kołobrzegu


1. Uczniowie przebywają w szatni tylko podczas niezbędnego korzystania z szafek uczniowskich.
2. Uczeń Szkoły Podstawowej nr  1 w Kołobrzegu otrzymuje w bezpłatne użytkowanie szafkę w szatni szkolnej.
3. Szafka służy do przechowywania okrycia wierzchniego, obuwia, podręczników oraz drobnych przyborów szkolnych.
4. Użytkownik szafki zobowiązany jest do utrzymywania jej w czystości i dbania o estetyczny wygląd.
5. Uczeń otrzymuje klucz do szafki, który nie może być przekazywany innym osobom.
6. O zgubieniu klucza uczeń niezwłocznie informuje wychowawcę lub kierownika gospodarczego.
7. Uczeń pokrywa koszty wymiany zamka spowodowanej zgubieniem klucza.
8. Po zakończeniu edukacji w Szkole Podstawowej nr 1 lub w każdej chwili na polecenie dyrektora szkoły, uczeń musi zdać klucz oraz czystą szafkę.
9. Zabrania się:
a) pozostawiania w szafkach resztek żywności, śmieci, butelek itp.,
b) wymiatania nieczystości z szafek na posadzkę szatni,
c) wykonywania napisów, malowania, naklejania na szafkę plakatów, naklejek itp. zakaz ten dotyczy również wnętrza szafki,
d) udostępniania szafki i kluczy koleżankom, kolegom i innym osobom postronnym,
e) pozostawiania w szafkach rzeczy wartościowych typu: laptopy, telefony, biżuteria, zegarki, kalkulatory oraz pieniędzy; w przypadku zaginięcia w/w przedmiotów szkoła nie ponosi odpowiedzialności,
f) dorabiania klucza do szafki.
10. Wychowawca klasy może kontrolować w obecności uczniów wnętrze szafek.
11. Dyrektor szkoły lub kierownik gospodarczy może sprawdzać szafki bez udziału użytkownika.
12. W przypadku zniszczenia szafki własnej lub cudzej uczeń zobowiązany jest ponieść koszty naprawy.
13. W dniu zakończenia roku szkolnego uczeń sprząta szafkę i zabiera swoje rzeczy.Wychowawca sprawdza stan czystości szafki.
14. Wychowawca zbiera klucze od szafek i przekazuje kierownikowi gospodarczemu.
15. Uczniowie klas pierwszych nie otrzymują kluczy do szafek. Szafki otwierane są przez woźną lub wychowawcę świetlicy.

Zobowiązuję się do przestrzegania regulaminu:  czytelne podpisy uczniów: