Kodeks zachowań

KODEKS   ZACHOWAŃ   UCZNIA

GIMNAZJUM NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im Bolesława Chrobrego W KOŁOBRZEGU

Kultura osobista

Uczeń ma obowiązek:

 • Z szacunkiem odnosić się do symboli państwowych (godło, flaga, hymn), szkolnych (sztandar szkolny) i religijnych.
 • Godnie uczestniczyć w ceremoniach szkolnych (rozpoczęciu i zakończeniu roku szkolnego,ślubowaniu klas pierwszych i absolwentów szkoły, apelach okolicznościowych).
 • Szanować dobre imię i własność innych osób (okazywać szacunek nauczycielom i pracownikom szkoły oraz gościom odwiedzającym szkołę).
 • Otaczać szczególną troską uczniów klas młodszych.
 • Postępować zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dbać o honor i tradycję szkoły.
 • Zachowywać się kulturalnie w szkole i poza nią, nie propagować negatywnych ideologiii zachowań.
 • Rozmawiać z pracownikami szkoły w postawie stojącej, nie trzymając rąk w kieszeni.
 • Dbać o piękno mowy ojczystej, używać języka kulturalnego pozbawionego wulgaryzmów.

Uczenie i nauczanie

Uczeń ma obowiązek:

 • Przestrzegać postanowień zapisanych w statucie szkoły, kodeksie zachowań, regulaminachszkolnych, kontraktach.
 • Aktywnie uczestniczyć w lekcjach.
 • Przestrzegać ustalonych zasad i porządku w czasie lekcji (nie żuć gumy, nie korzystać z telefonów komórkowych, nie chodzić po klasie lub nie opuszczać sali lekcyjnej bez pozwolenia nauczyciela).
 • Starannie wykonywać prace domowe, zarówno w formie pisemnej jak i ustnej.
 • Prowadzić zeszyt, zgodnie z wymaganiami nauczyciela.
 • Systematycznie uzupełniać braki w wiedzy i notatkach.
 • Kulturalnie dyskutować, nie przerywać mówiącemu, zabierać głos po poproszeniu przez

 

Uwaga:

W pilnych sprawach związanych z klasą po informacje do pokoju nauczycielskiego lub gabinetu dyrektora/wicedyrektora przychodzi gospodarz lub ktoś w zastępstwie ( nie cała klasa)!

Obecność w szkole

Uczeń ma obowiązek:

 • Punktualnie przychodzić na zajęcia , po dzwonku na lekcje ustawiać się przed salami lekcyj-
 • Usprawiedliwiać nieobecności w szkole w ciągu 3 dni od pojawienia się absencji (można telefonicznie).
 • Przebywać na terenie szkoły lub boiska i nie opuszczać terenu szkoły aż do zakończenia zajęć lub za zgodą wychowawcy, dyrekcji .
 • Nie chodzić po szkole w czasie lekcji, w razie wcześniejszego przybycia do szkoły lub brakuzajęć, np. religii – czas ten należy spędzić w świetlicy.

Strój szkolny i wygląd ucznia

Uczeń ma obowiązek:

 • Dbać o czysty, estetyczny i stosowny do zajęć ubiór szkolny i fryzurę (nie nosić biżuterii, nie stosować makijażu, nie ubierać zbyt skąpych i wyzywających strojów, nie farbować włosów).
 • Przychodzić na uroczystości szkolne w stroju galowym ( biała bluzka, koszula, ciemne spodnie lub spódniczka, garnitur).
 • Odpowiadać za własne rzeczy (plecaki, piórniki, telefony komórkowe, kurtki pozostawione poza szatnią).
 • Zdejmować z głowy czapkę podczas przebywania w szkole.
 • Wierzchnie okrycie zostawiać w szatni.

Zdrowie i bezpieczeństwo

Uczeń ma obowiązek:

 • Pamiętać o bezpieczeństwie własnym i innych (zachowywać się spokojnie, podczas przerw nie biegać, nie zagrażać swoim zachowaniem bezpieczeństwu innych, nie zapraszać osób obcych do szkoły).
 • Nie nosić biżuterii zagrażającej bezpieczeństwu.
 • Nie przynosić do szkoły przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu takich jak,: broń, gaz, noże, petardy, materiały wybuchowe i żrące, zabawki laserowe, strzykawki, zapalniczki, zapałki.
 • Wchodzić do sal lekcyjnych pod opieką nauczyciela.
 • Respektować zalecenia pielęgniarki szkolnej (szczepienia, kontrole czystości, bilanse zdrowia).
 • Poinformowania nauczyciela dyżurującego, wychowawcę klasy, dyrektora o ewentualnych zagrożeniach.
 • Reagowania i przeciwstawiania się przemocy słownej i fizycznej, dokuczaniu innym oraz wszelkim formom agresji na terenie szkoły.
 • Nie stosować żadnych używek i reagować, jeśli ktoś inny je zażywa.

Mienie szkolne

Uczeń ma obowiązek:

 • Dbać o wszystkie pomieszczenia (nie pluć, dbać o czystość otoczenia, nie niszczyć urządzeń sanitarnych, sprzętów szkolnych, pomocy dydaktycznych, nie brudzić pomieszczeń, nie malować po ławkach i po ścianach).
 • Ustawić krzesła po skończonej lekcji.
 • Reagować na próby niszczenia mienia szkolnego.
 • Naprawić szkodę lub ponieść konsekwencje finansowe za zniszczone mienie szkolne.

                   ZA NOTORYCZNE NIEPRZESTRZEGANIE KODEKSU ZACHOWAŃ UCZEŃ OTRZYMUJE OCENĘ NIEODPOWIEDNIĄ LUB NAGANNĄ Z ZACHOWANIA, BEZ WZGLĘDU NA ILOŚĆ PUNKTÓW WYNIKAJĄCYCH Z REGULAMINU OCENIANIA ZACHOWANIA !

 Kodeks Zachowań Ucznia

wprowadzony uchwałą rady pedagogicznej nr5/06/07

z dnia 11.10.2006r.

 

KOŁOBRZEG, 11 października 2006r.