Kodeks etyczny

K O D E K S   E T Y C Z N Y

GIMNAZJUM NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W KOŁOBRZEGU

 

Pracownicy Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kołobrzegu przyjmują zbiór wartości, którymi będą się kierować w codziennej pracy.

 

§1

1. Pracę w Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kołobrzegu pracownicy szkoły traktują jako służbę publiczną, której nadrzędnym celem jest dobro wszystkich pracowników i społeczności uczniowskiej.

2. Pracownicy Gimnazjum nr 1 deklarują:

1)    kierować się uczciwością i bezinteresownością na każdym etapie wykonywania obowiązków służbowych,

2)    lojalnie i rzetelnie realizować cele wspólnoty szkolnej,

3)    przedkładać dobro publiczne nad interesy własne,

4)    sumiennie dążyć do jak najlepszych efektów swojej pracy,

5)    pogłębiać swoją wiedzę zawodową celem kompetentnego i zgodnego z prawem załatwiania spraw uczniów, ich rodziców/prawnych opiekunów i współpracowników,

6)    życzliwie i uprzejmie traktować każdego rodzica/opiekuna ucznia naszej szkoły,

7)    przekazywać wyczerpujące, jasne i zrozumiałe informacje dotyczące ucznia,

8)    utrzymywać właściwe stosunki międzyludzkie w miejscu pracy i poza nim,

9)    służyć radą i pomocą współpracownikom , podwładnym i uczniom,

10)dokładać wszelkich możliwych starań, aby podejmowane działania były jawne, zrozumiałe i akceptowane przez pracowników i klientów szkoły, a także wolne od podejrzeń o interesowność.

 

§2

 

1. Dyrektor Gimnazjum nr 1 Zarządzeniem powołuje Komisję Etyki, która wybierana jest corocznie spośród pracowników szkoły w liczbie 3 osób.

2. Zadaniem Komisji Etyki jest przeprowadzanie monitoringu i przeglądu przestrzegania kodeksu etyki oraz przygotowania corocznego raportu z uzyskanych wyników i analiz.

3. Źródłem informacji w tym zakresie będą dane uzyskane na podstawie ankiety przeglądu i monitoringu kodeksu etycznego pracowników, przygotowanej przez Komisję Etyki w terminie do końca sierpnia danego roku.

4. Ankieta będzie przekazana pracownikom szkoły przez członków Komisji Etyki i wypełniana wewnętrznie raz w roku przez wszystkich pracowników Gimnazjum nr 1 w Kołobrzegu w terminie nie później niż do końca listopada danego roku.

 

 

§3

 

1. Prowadzone będą także badania poprzez zewnętrzne źródła oceny, a mianowicie konsultacje społeczne w formie corocznie opracowywanej ankiety badającej wizerunek Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kołobrzegu i oczekiwania jej klientów.

2. Ankieta będzie udostępniana klientom szkoły od końca sierpnia i wypełniania do końca listopada każdego roku.

3. Mieszkańcy będą oceniać stopień stosowania się pracowników Gimnazjum nr 1 w Kołobrzegu do zapisów Kodeksu Etycznego oraz jakość świadczonych usług.

4. Ankiety zewnętrznej oceny szkoły dostępne będą przez cały badany

okres w sekretariacie Gimnazjum nr 1 w Kołobrzegu przy ul. Portowej 37 i na stronie internetowej szkoły.

5. Wypełnione ankiety można składać do końca listopada w sekretariacie Gimnazjum nr 1 lub wysłać pocztą.

 

§4

 

1. Przeprowadzane ankiety wewnętrzne i zewnętrzne mają na celu sprawdzenie wśród pracowników Gimnazjum nr 1 stopnia stosowania się do zapisów

Kodeksu Etycznego, poznanie opinii klientów szkoły o pracownikach oraz w uzasadnionych przypadkach wprowadzenie zmian do zapisów Kodeksu Etycznego.

 

§5

 

1. Komisja Etyki do końca grudnia przekazuje Dyrektorowi szkoły raport z przeglądu i monitoringu.

2. Raport następnie jest omawiany na ogólnym zebraniu pracowników.

3. Wnioski zawarte w raporcie z przeglądu i monitoringu będą wykorzystane do podjęcia działań naprawczych. Sposób wprowadzenia działań naprawczych zostanie każdorazowo określony przez Dyrektora Szkoły.

§6

 

Kodeks Etyczny Pracowników Gimnazjum nr 1 wchodzi w życie, po przegłosowaniu i podpisaniu przez wszystkich pracowników Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu, to jest z dniem 8 listopada 2010 roku.

§7

 

Z treścią niniejszego Kodeksu mieszkańcy Gminy Miasto Kołobrzeg mogą zapoznać się na stronie internetowej szkoły www. jedynkagim.pl i siedzibie Gimnazjum nr 1 w Kołobrzegu przy ul. Portowej 37.

 

 

Załącznik do Zarządzenia Dyrektora szkoły Nr 48/2010/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 r.

 


PROCEDURA PRZEGLĄDU I MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRACOWNIKÓW

Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Bolesława Chrobrego

w Kołobrzegu

 

 

 

Kołobrzeg, 2011r.

 


PROCEDURA COROCZNEGO PRZEGLĄDU WEWNĘTRZNEGO I MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO REALIZOWANEGO PRZEZ  PRACOWNIKÓW GIMNAZJUM NR 1 W KOŁOBRZEGU

 

Procedura obowiązuje wszystkich pracowników Gimnazjum Nr 1 w Kołobrzegu

Przegląd dokonywany jest w miesiącu grudniu każdego roku kalendarzowego.

 

 1. Cele wewnętrznego przeglądu i monitoringu:

 

Cel główny:

Zbadanie jakości realizacji zadań nałożonych na pracowników przez przyjęty Kodeks Etyczny.

 

Cele pośrednie:

1) Analiza jakości wykonywanych zadań służbowych przez poszczególnych pracowników.

2) Zbadanie relacji wynikających z kontaktu służbowego między pracownikiem a interesantem.

3) Określenie respektowania ogólnie przyjętych norm i zasad zachowania w stosunku do współpracowników w miejscu pracy i poza nim, a także sposobu utożsamiania się pracownika z wizerunkiem zakładu pracy w miejscach publicznych.

 

     2. Formy pracy

 

Do oceny stopnia osiągnięcia celów służą następujące techniki badawcze:

1) ankieta przeznaczona dla pracownika pt. „Ocena realizacji Kodeksu Etycznego” ( zał.1);

2) ankieta przeznaczona dla interesantów pt. „Karta zadowolenia Interesanta”     ( zał.2).

 

3. Forma raportu z przeglądu i monitoringu

 

Po gruntownej analizie ww ankiet, Komisja Etyki przygotowuje raport, który określa stopień realizacji postanowień Kodeksu Etycznego i przekazuje go:

a) wszystkim pracownikom na zebraniu,

b) do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły,

c) do wglądu w sekretariacie szkoły.

 

 Zał.1

ANKIETA – OCENA REALIZACJI KODEKSU ETYCZNEGO

Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki mają dostarczyć informacji o stopniu realizacji postanowień   Kodeksu Etycznego Gimnazjum Nr 1 w Kołobrzegu. Prosimy o szczere odpowiedzi.

 1. Czy znasz postanowienia Kodeksu Etycznego?

tak                              nie                              raczej tak                              raczej nie

 1. Jakość wykonywanych przez ciebie zadań jest:

bardzo dobra          dobra                          raczej dobra                     dostateczna

 1. Czy jesteś świadom odpowiedzialności za swoje postępowanie:

tak                              nie                              raczej tak                               raczej nie

 

 1. Czy twoje działania zawodowe były narażone na jakąkolwiek formę interesowności czy korupcji?

tak                              nie                              raczej tak                              raczej nie

 

 1. Czy w pracy zawodowej przedkładasz interes prywatny nad publiczny?

tak                              nie                              czasami                                  nigdy

 1. Czy zdarzyło Ci się przyjąć jakąkolwiek korzyść materialną lub osobistą za załatwienie sprawy?

tak                              nie                              raczej tak                              raczej nie

 

 1. Czy w kontaktach ze współpracownikami odnosisz się do nich:

życzliwie                                                        nieżyczliwie                          inaczej

jak?………………………………………………………………………………………………………….

 1. Czy dbasz o pozytywny wizerunek szkoły?

tak                              nie                              raczej tak                              raczej nie

 

 1. Twoja kultura w kontaktach z uczniem jest:

wysoka                    niska                        raczej wysoka                          raczej niska

 

 1. Twoja kultura w kontaktach z rodzicami/opiekunami jest?

wysoka                      niska                          raczej wysoka                    raczej niska

 

 1. Czy stosowanie kodeksu etycznego ma wpływ na funkcjonowanie szkoły?

tak                              nie                              znaczący                                niewielki

 

 1. Czy zasady zawarte w kodeksie etycznym są zgodne z twoimi oczekiwaniami?

tak                                                                 nie                                                                    jeśli odpowiedź brzmi „nie” napisz co należy zmienić lub uzupełnić: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Dziękujemy za wypełnienie ankiety!

Zał.2

ANKIETA – KARTA ZADOWOLENIA INTERESANTA

W związku z dążeniem Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu do doskonalenia świadczonych usług prosimy o anonimowe udzielenie informacji na temat stopnia zadowolenia Pani/ Pana ze sposobu obsługi oraz spełnienia wymagań i oczekiwań klienta przez pracowników gimnazjum.

Rodzaj sprawy załatwianej przez Pana/Panią w Gimnazjum nr 1 w Kołobrzegu

…………………………………………………………………………………………………

Jak ocenia Pani/Pan:

 1. jakość wykonanej usługi:

niska                          zadowalająca                 dobra                           wysoka

 

 1. termin realizacji zadań:

długi                                            zadowalający                                                 krótki

 1. zaangażowanie pracowników szkoły w spełnianiu wymagań interesantów:

niskie                         zadowalające                        dobre                   wysokie

 

 1. kompetencje pracownika obsługującego Panią/Pana:

niskie                         zadowalające                      dobre                     wysokie

 1. poziom kultury pracownika:

niski                           zadowalający                     dobry                    wysoki

 

Pani/Pana propozycje w zakresie sposobu doskonalenia działań realizowanych przez szkołę:

……………………..……………………..………………………………………………….

 

 Dziękujemy za wypełnienie ankiety!