Projekt edukacyjny

Regulamin_projektu_edukacyjnego

Projekty edukacyjne realizowane w Szkole Podstawowej nr 1 w Kołobrzegu w roku szkolnym 2017/2018.

1.„Wolontariat jako forma aktywności społecznej gimnazjalistów” –

opiekun p. Beata Sawicka –Bartha, p. Małgorzata Błachowiak

2. „Żyj zdrowo i bezpiecznie” –projekt edukacyjny promujący zdrowy styl życia- opiekunowie p. Helena Paradowska i p. Edyta Haponiuk

3.„Poznaj sąsiada –jak mniejszości narodowe i etniczne wzbogacają kulturę Polski” -opiekun p. Joanna Kwaśnik

4. „ Żyjemy wśród mniejszości narodowych i etnicznych”- opiekun p. Teresa Urbańska

Koordynator do spraw projektów edukacyjnych- Joanna Kwaśnik


Projekty edukacyjne 2016/2017

 1. Aktywność fizyczna gimnazjalistów jako przyjemność czy utrapienie?

opiekun Renata Litwinowicz

Zadania:

 • Formy aktywności i ich prezentacja.
 • Badanie stopnia aktywności fizycznej gimnazjalistów.
 • Przyczyny unikania aktywności fizycznej.
 • Zwolnienia z wychowania fizycznego – dane ilościowe, przyczyny medyczne i inne.
 • Znaczenie sportu , ruchu dla prawidłowego rozwoju nastolatka.
 1.    Wykorzystanie kołobrzeskich ścieżek rowerowych.

opiekun Przemysław Kaczmarek

Zadania:

 • Przebieg ścieżek rowerowych na terenie miasta.
 • Badanie stopnia ich wykorzystania.
 • Wykorzystanie ścieżek rowerowych jako dojazd do Gimnazjum nr 1w Kołobrzegu.
 • Opinia społeczna (uczniów gimnazjów, starszych mieszkańców, turystów)

o kołobrzeskich ścieżkach rowerowych.

 • Potrzeba modernizacji i zmian dotychczasowych ścieżek.
 • Projekt nowych tras rowerowych w Kołobrzegu i okolicach.
 1.  Weź  zdrowie w swoje ręce – promujemy zdrowy styl życia

opiekun p. Helena Paradowska i p. Elżbieta Jakimiec.

Zadania:

 • Akcje prozdrowotne prowadzone przez uczniów w szkole :

„Dzień jabłka”

„Szklanka mleka”

„Zdrowe  drugie śniadanie”

 • Przygotowywanie plakatów promujących zdrowe odżywianie.
 • Przygotowywanie prezentacji multimedialnych dot. zdrowego odżywiania

–   omawiane ich przez uczniów na godzinach wychowawczych  i wychowaniu fizycznym.

 • Udział w ogólnopolskim  programie edukacyjnym „Żyj smacznie i zdrowo”.
 • Udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym  „Trzymaj Formę”.
 • Zajęcia z pierwszej pomocy. Udział w szkoleniu.

 

 1.      Wolontariat jako forma aktywności społecznej gimnazjalistów

opiekun p. Beata Sawicka –Bartha, M. Błachowiak

        Zadania:

 1. „Ja i bliźni”. Pomoc drugiemu człowiekowi. W
 • pomoc w domu-rodzicom, rodzeństwu, dziadkom;
 • pomoc sąsiadom w zakupach, wyprowadzaniu zwierząt, drobnym sprzątaniu;
 • pomoc w odrabianiu lekcji na świetlicy szkolnej tzw. zespoły korepetycyjne;
 • pomoc osobom niepełnosprawnym, wspólne przebywanie, wspólne rozmowy na szkolnych korytarzach w czasie przerw międzylekcyjnych;
 • pomoc koleżeńska w nauce;
 • aktywność w klasie, organizowanie wspólnego „uczenia się”, przygotowywania do prac klasowych, do egzaminu gimnazjalnego ;
 • grzeczne zachowanie na zajęciach lekcyjnych jako wyraz szacunku do potrzeb innych.

 

 1. „Ja i społeczność”. Zaangażowanie w środowisku klasy, szkoły, społeczności 
 • aktywność w szkole poprzez  prace w  Samorządzie Szkolnym i Klasowym;
 • aktywność na lekcji poprzez mobilizowanie do prac w grupach rówieśniczych w czasie lekcji;
 • pomoc w organizowaniu klasowych wyjść do galerii, muzeum, koncertów itp., wyjazdu na czuwania młodzieży, wspólnych wycieczek, biwaków, rajdów rowerowych;
 • pogotowie rodzinne – opiekowanie się dziećmi na placach zabaw;
 • czytanie bajek i organizowanie zabaw w przedszkolu.
 • zbiórka funduszy na rzecz  budowy hospicjum stacjonarnego, udział w akcji „POLA  NADZIEI” w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem „VICTORIA” na rzecz osób z chorobą nowotworową;
 • udział w akcjach charytatywnych SZKOLNEGO KOŁA  CARITAS diecezji koszalińsko- kołobrzeskiej – oddział parafialny przy kościele pod wezwaniem  Św. Marcina,
 • inne akcje charytatywne np.: WOŚP, „Zauważ mnie”,
 • pomoc w schronisku dla zwierząt;
 • pomoc w stajniach przy koniach.
 1. Moja codzienność  a ochrona środowiska

opiekun p. Piotr Sroka.

Zadania:

 • Sprzątanie Świata.
 • Dzień Ziemi.
 • Projekcja filmu D.Emmericha „Pojutrze”.
 • Bieg Ekologiczny.
 • Wycieczka po Kołobrzegu w strefie uzdrowiskowej ekologicznymi samochodami Summer Car.
 • Ekologia w lasach – nadleśnictwo w Gościnie.
 • Wycieczka do EKO Parku Wschodniego.
 • Zwiedzanie oczyszczalni ścieków  i kompostowni.
 • Badanie wpływu osób z najbliższego otoczenia (rodziny oraz znajomych) na globalne ocieplenie – badanie emisji dwutlenku węgla do atmosfery oraz badanie zużycia energii elektrycznej.
 • Badanie świadomości ekologicznej losowo wybranej grupy ludzi -min. 100 osób w szkole

i spoza szkoły.

 • Wizyta w stacji uzdatniania wody.
 • Wykorzystywanie ekologicznych toreb na zakupy.
 • Zbiórka zużytych baterii, tonerów, nakrętek, butelek, makulatury.
 • Segregowanie śmieci.
 • Udział w konkursach, akcjach tematycznie związanych z ochroną środowiska i zachowaniem bioróżnorodności.

 

 1. Czy gimnazjalistę można nauczyć kultury osobistej?

opiekun p. Ewa Dreger- Brelik

               Zadania:

 • Co to jest kultura osobista?
 • Ankieta wśród gimnazjalistów:  „czy jestem kulturalny?”
 • Film i debata szkolna.
 • Jak reaguję w różnych sytuacjach życia codziennego? – scenki, drama, film.
 • Wycieczki do miejsc kultury: muzeum, kino, teatr, galeria, biblioteka, zabytki architektury.
 • Kultura a patriotyzm.
 1. PoczytajMY- ogólnopolski projekt edukacyjny Centrum Edukacji Obywatelskiej

opiekun  p.  Agata Skrzyniarz

             Zadania:

 • Utworzenie Klubu Czytelniczego.
 • Spotkania czytelnicze dla dzieci z przedszkola, szkoły podstawowej, świetlicy osiedlowej.
 • Czytanie chorym, niepełnosprawnym, starszym.
 • Dostarczanie książek osobom, które nie mogą dotrzeć do wypożyczalni.
 • Poznanie legend związanych z Kołobrzegiem i okolicami.
 • Tworzenie bajek terapeutycznych i przedstawianie ich jako inscenizacji teatralnych, wokalnych, muzycznych.
 • Organizowanie konkursów czytelniczych..
 • Aktualizowanie gazetek ściennych: nowości wydawnicze dla młodzieży.
 • Recenzowanie książek w gazetce szkolnej „Tornister”.
 • Stworzenie nowego, atrakcyjnego kącika czytelniczego na holu szkoły i czytelni.

Podsumowanie projektu edukacyjnych w roku szkolnym 2016/2017

Podsumowanie projektu edukacyjnego
Weź zdrowie w swoje ręce – promujemy zdrowy styl życia”
W roku szkolnym 2016/17 projekt edukacyjny pt. Weź zdrowie w swoje ręce – promujemy zdrowy styl życia” realizowało 22 uczniów .

Cel projektu : kształtowanie świadomości młodych ludzi, zwracanie uwagi na konieczność prawidłowego odżywiania się oraz promocja zdrowego i aktywnego stylu życia.
Realizując projekt edukacyjny na powyższy temat, uczniowie zdobywali wiedzę i umiejętności związane z przedmiotem projektu. Zapoznali się z tematyką związaną z promocją zdrowego stylu życia m. in. zasadami zdrowego odżywiania, rolą witamin w życiu człowieka, skutkami niewłaściwego odżywiania się, zjawiskiem depresji oraz skutkami zażywania dopalaczy i palenia papierosów. Indywidualnie lub w zespołach wykonali szereg prac pisemnych, plastycznych, multimedialnych, tworząc np. recenzję ze spotkań, przeprowadzonych akcji, gazetki ścienne, prezentacje multimedialne, plakaty. Przygotowali 4 akcję promujące zdrowe odżywianie „Dzień jabłka”, „Zdrowe drugie śniadanie”, „Szklana mleka” , „Mikołajkowe przekąski” , które przeprowadzili wśród uczniów naszego gimnazjum oraz uczestniczyli w zajęciach „Zumby” , w których mogli wykazać się swoją sprawnością ruchową .
Wszyscy uczniowie otrzymali pozytywne oceny za wielomiesięczną pracę nad projektem edukacyjnym.  IMG_6231

Opiekunowie projektu :
Helena Paradowska
Elżbieta Jakimiec


Projekty edukacyjne realizowane w roku szkolnym 2015/2016

 „Dlaczego znajomość języka angielskiego jest niezbędna we współczesnym świecie?” – opiekun p. Beata Prewencka –Czubik
Weź zdrowie w swoje ręce – promujemy zdrowy styl życia” – opiekun p. Helena Paradowska i p. Elżbieta Jakimiec.

BĄDŹ DOBRY ” – opiekun p. Beata Sawicka –Bartha.

Teatr źródłem wiedzy i radości” – opiekun p. Małgorzata Błachowiak

Moja codzienność, a ochrona środowiska” – opiekun p. Anna Leśniakiewicz i p. Piotr Sroka.
Wszystkie projekty realizowane są do końca kwietnia 2016 r.,zgodnie z Regulaminem realizacji projektów edukacyjnych.

 


PODSUMOWANIE PROJEKTÓW:

Projekt edukacyjny klasy 2f „Berlin. A city of thousands faces. Multi przewodnik po kulti mieście”


W roku szkolnym 2015/16  projekt edukacyjny pt.  „Moja codzienność a ochrona środowiska i zachowanie bioróżnorodność” realizowało 16 uczniów z klas drugich.

Realizując projekt edukacyjny na powyższy temat, uczniowie zdobywali wiedzę i umiejętności związane z przedmiotem projektu. Zapoznali się z tematyką związaną z ochroną środowiska, zagrożeniami globalnymi klimatu oraz czynnikami wpływającymi na bioróżnorodność. Pracując w indywidualnie lub w zespołach wykonali szereg prac pisemnych, plastycznych, multimedialnych. Obejrzeli film pt.„Pojutrze” i na jego podstawie przygotowali plakaty obrazujące możliwe skutki globalnych zmian klimatycznych. Przeprowadzili badania poziomu zużycia energii elektrycznej w swoich domach oraz określili poziom dwutlenku węgla emitowanego przez swoje rodziny w ciągu określonego czasu. Zaprezentowali wyniki tych badań w formie prezentacji multimedialnej. Przeprowadzili ankiety wśród osób z najbliższego otoczenia dotyczące określenia poziomu ich świadomości ekologicznej. Wyniki tej ankiety przedstawili w formie wykresów oraz wyciągnęli wnioski, które zawarli w prezentacji multimedialnej, przedstawionej na forum swoich klas. Uczniowie uczestniczyli w ciekawej wycieczce do oczyszczalni ścieków, gdzie zdobyli wiedzę nt. procesów biologicznego i mechanicznego procesu oczyszczania ścieków. Uczestniczyli w pogadankach nt. ciepła oraz zużycia zasobów leśnych i utratą bioróżnorodności. Z dużym zaangażowaniem zasadzili rośliny wokół budynku szkoły i dbali o nie. Zapoznali się z bioróżnorodnością w najbliższej okolicy poznając faunę i florę Eko-parku wschodniego. Większość uczniów odpowiedzialnie wywiązała się z wszystkich powierzonych im zadań. W swoich działaniach wykazali się także dużą kreatywnością i zaangażowaniem. Uczniowie w trakcie realizacji projektu byli zmotywowani do samodzielnej pracy, rozwijali umiejętność pracy w zespole. Kształtowali świadomość na temat ochrony środowiska i ochrony bioróżnorodności, zwracali uwagę na konieczność podjęcia działań prośrodowiskowych w swoim najbliższym otoczeniu i w szerszym zakresie.

Większość uczniów otrzymało wysokie oceny za kilkumiesięczną pracę nad projektem edukacyjnym.  Wszyscy uczniowie zrealizowali projekt edukacyjny.
20151125_133333 20151125_133403 20160421_125043 20160422_132742 20160422_133117 20160422_133206 20160422_133748

Opiekuni projektu :  Anna Leśniakiewicz, Piotr Sroka


Dlaczego znajomość języka angielskiego jest niezbędna we współczesnym świecie?

Opiekunowie: Beata Prewencka-Czubik, Natalia Gruchała, Joanna Kolska, Elżbieta Rowińska 

Projekt edukacyjny Dlaczego znajomość języka angielskiego jest niezbędna we współczesnym świecie? został zrealizowany przez 11 uczniów klas drugich (IIb, IId, IIe oraz II h). Zadanie uczniów polegało na wykonaniu trzech zadań przygotowanych przez nauczycieli języka angielskiego. Uczniowski projekt miał charakter zespołowy, ale gimnazjaliści wykonywali też indywidualne zadania dodatkowe.

Realizując projekt edukacyjny uczniowie nabywali umiejętności sprawnego posługiwania się językiem angielskim w mowie i piśmie. Rozwijali także swoje zainteresowania językowe oraz doskonalili umiejętności projektowania i organizowania własnej pracy. Samodzielnie lub w grupach tworzyli plakaty, które wykorzystywane były podczas lekcji języka angielskiego, przygotowywali quizy wiedzy lub organizowali grę szkolną – podchody w języku angielskim. Brali czyny udział  w przygotowaniu i organizacji konkursu piosenki angielskiej MUST BE ENGLISH  oraz międzyszkolnego konkursuAnglomaniak dla uczniów szkół podstawowych. Ostatnim etapem projektu była prezentacja efektów uzyskanych przez uczniów podczas realizacji projektu. W obecności dyrektora, nauczycieli i zgromadzonych gości z innych szkół podczas Międzygimnazjalnego Przeglądu Teatrów Profilaktycznych wystawili przedstawienie w języku angielskim dotyczące uzależnienia od telefonu komórkowego.

Projekt motywował uczniów do samodzielnej pracy i kreatywności. Dzięki temu uczniowie zyskali poczucie większej pewności siebie – można top było zauważyć szczególnie podczas przedstawienia oraz przy samoocenie wieńczącej projekt edukacyjny, odkryli umiejętności aktorskie, dziennikarskie i organizacyjne.

Uczniowie za pracę nad projektem otrzymali oceny bardzo dobre i dobre.

1909690_537481986436268_1933709930577446909_n 10615333_537481949769605_6796582367116851504_n
 Opracowanie Aneta Pietrzak


W roku szkolnym 2015/16  projekt edukacyjny pt.  Weź zdrowie w swoje ręce – promujemy zdrowy styl życia  realizowało 59 uczniów z klas II oraz 1 uczennica z klasy  3g .

Realizując projekt edukacyjny na powyższy  temat, uczniowie zdobywali wiedzę  i umiejętności związane z przedmiotem projektu. Zapoznali się z tematyką związaną z promocją zdrowego stylu życia  m. in. zasadami zdrowego odżywiania, rolą witamin w życiu człowieka, skutkami niewłaściwego odżywiania się, zjawiskiem depresji oraz skutkami  zażywania dopalaczy i palenia papierosów.  Indywidualnie lub w zespołach wykonali szereg prac pisemnych, plastycznych, multimedialnych, tworząc np. artykuły, recenzję ze spotkań, gazetki ścienne, prezentacje multimedialne, plakaty.  Przygotowali 4 akcję promujące zdrowe odżywianie „Dzień jabłka”, „Zdrowe drugie śniadanie”, „Szklana mleka” ,  „Owoce w szkole” , które przeprowadzili wśród uczniów naszego gimnazjum.  Uczniowie włączyli się w akcję „Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę” zbierali artykuły dla zwierząt, które przekazali Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami w Kołobrzegu. Także wsparli Polski Czerwony Krzyż w akcji „Wielkanoc z PCK” zbierając artykuły spożywcze dla najbardziej potrzebujących rodzin.  Uczniowie z klasy IIa uczestniczyli w szkoleniu  z pierwszej pomocy zorganizowanych przez Zarząd rejonowy  PCK w Kołobrzegu .  Uczniowie  w ramach podsumowania projektu przygotowali zdrowe –dietetyczne ciastka, którymi poczęstowali grono pedagogiczne oraz uczestniczyli w zajęciach  „Zumby” ,  w których mogli wykazać się swoją sprawnością ruchową .

Gro uczniów w sposób odpowiedzialny i zdyscyplinowany wywiązali się z każdego powierzonego im zadania. W swoich działaniach wykazali się także dużą kreatywnością   i wielkim zaangażowaniem.

Projekt motywował do samodzielnej pracy, rozwijania pracy w zespole kilkuosobowym  i klasowym. Kształtował świadomość młodych ludzi, zwracał uwagę  konieczność prawidłowego odżywiania się oraz promocję zdrowego i aktywnego stylu życia.

IMAG0243 IMAG0292 IMAG0343 IMAG0346 IMAG1237 IMAG1331 IMAG1428

Opiekun projektu :  Helena Paradowska


PROJEKT EDUKACYJNY:  „TEATR ŹRÓDŁEM WIEDZY i RADOŚCI”
  realizowany w klasach II – przez 8 uczniów naszego Gimnazjum
Edukacja teatralna jest niezwykle ważna w kształtowaniu postawy aktywnego uczestnika i odbiorcy kultury. Poszerza materiał o elementy wiedzy i umiejętności z zakresu sztuki teatralnej.  Teatr rozwija intelektualnie, wzbogacając ich świat nowymi treściami, poszerza   słownictwo, rozwija logiczne myślenie, kształci pamięć i uwagę, eliminuje nieśmiałość i lęk oraz podnosi samoocenę.   To praca wspólna nad analizą tekstu literackiego, słowem, gestem, ruchem, nad kontaktem z partnerami, nad umiejętnością pracy z całym zespołem.
 Realizacja projektu edukacyjnego związana z Teatrem –  to :
przedstawienie „BOLESŁAW CHROBRY – PRZESZŁOŚĆ W TERAŹNIEJSZOŚCI” wystawiane z okazji 70-lecia naszej Szkoły  – 14.10.2015r.  – Regionalne Centrum Kultury
JASEŁKA SZKOLNE  „Bożonarodzeniowe rozterki gimnazjalisty” – 21.12.2015 r. – Gimnazjum Nr 1 , 13.01.2016 r. – Przegląd Jasełek – Kino PIAST
przedstawienie „GDZIE CHRZEST TAM NADZIEJA” wystawiane z okazji 1050-lecia Chrztu Polski – 12.04.2016 r. – Regionalne Centrum Kultury.
Udział w przedstawieniach teatralnych umożliwił wykorzystanie naturalnej skłonności ucznia do naśladowania i zabawy, a także aktywności emocjonalnej i ruchowej. Zaangażowanie w teatr pobudziło aktywność, rozwinęło nowe doświadczenia i zainteresowania oraz uczyło integracji z grupą.  Sprzyjał rozładowaniu napięcia i energii, przynosząc radość i satysfakcję. Młodzi ludzie angażując się w przedstawienia i występując przed publicznością czuli się szczęśliwi – słysząc oklaski i pochwały.
Projekt teatralny pozwolił na realizację talentów uczniów, sprawiając niezapomnianą przygodę dla występujących.

Opiekun Projektu  /Małgorzata Błachowiak/

 


„ BĄDŹ DOBRY ” – projekt edukacyjny czynienia dobra wśród uczniów Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. B. Chrobrego w Kołobrzegu. Celem projektu jest pokazanie uczniom, że być dobrym to nie wstyd i słabość, a wręcz przeciwnie to duma i siła, a czasami i bohaterstwo. Wyzwolenie w młodych ludziach mody na dobro oraz uświadomienie, że bycie dobrym to zaszczyt, a dobrem można zarażać innych nawet-starszych. Pokazanie dobra i wolontariatu jako wartości, świetnej zabawy i drogi do samorealizacji. Promowanie pozytywnego systemu wartości jako wzorca postaw. Docenienie odpowiedzialnego i pomocnego zachowania wobec bliźniego. Do wykonania projektu edukacyjnego przystąpiło 38 uczniów z klas II B, II D, II E, II F, II G i II H. Zasady – uczniowie realizowali zadania w czasie trwania roku szkolnego od 25 września 2015 r. do 30 kwietnia 2016 r. z następujących obszarów:

 Pomoc drugiemu człowiekowi (ja i bliźni): dla konkretnej osoby

 Zaangażowanie w środowisku klasy, szkoły, społeczności lokalnej ( ja i społeczność)

 Działania globalne na rzecz praw człowieka i ochrony środowiska ( ja i świat)

Uczestnicy projektu „Bądź dobry” dokumentują swoje uczynki poprzez pisanie krótkich sprawozdań. Sprawozdanie podpisują osoby, które mogą potwierdzić wykonanie danych zadań. Koordynatorowi należy oddać dwa sprawozdania: do 31 stycznia i do 20 maja 2016 r.

Wszyscy uczniowie wywiązali się solidnie z ustalonych zasad. Projekt edukacyjny „Bądź dobry” buduje dobre postawy w codziennym życiu oraz uczy poszanowania dla innych ludzi, ich emocji, uczuć, potrzeb i praw. To wspaniała inicjatywa, która uczy odpowiedzialności za siebie i innych.

Koordynator projektu edukacyjnego: Beata Sawicka- Bartha.

koszalin P1000161 P1000164 projekt 2g i 2b projekt IA projekt IN projekt KK_1 prokekt 2g prokekt INPROJEKTY EDUKACYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

Klasa 2a „Wpływ aktywności fizycznej i odżywiania na rozwój psychofizyczny gimnazjalisty” opiekun p. Edyta Haponiuk

Klasa 2b „Rola gimnazjalisty w kształtowaniu patriotyzmu lokalnego” opiekun p. Marcin Hryniewicki

Klasa 2c „Jak dbamy o środowisko naturalne?” opiekun p. Jolanta Olechno

Klasa 2d „Tworzymy biuletyn o szkole w języku niemieckim” opiekun   p. Karolina Markwart

Klasa 2e „Było nie minęło… – rzecz o kołobrzeskiej Jedynce” opiekun p. Joanna Kwaśnik

Klasa 2f „Organizujemy wycieczkę do Londynu” opiekun p. Joanna Kolska

Klasa 2g „Chemiczne podstawy zjawisk atmosferycznych” opiekun  p. Agnieszka Goral

Chętni uczniowie „Pomoc wyrazem miłości bliźniego- gimnazjalista wolontariuszem” opiekun p. Beata Sawicka- Bartha.

 

Projekt edukacyjny klasy IIa „Wpływ aktywności fizycznej i odżywiania na rozwój psychofizyczny gimnazjalisty”

Dnia 04.03.2015 w naszej szkole odbyły się zajęcia z „Zumby” w ramach podsumowania projektu edukacyjnego klasy IIa-„ Wpływ aktywności fizycznej i odżywiania na rozwój psychofizyczny gimnazjalisty”.

W nauce tańca wzięły udział klasy Ia, IIc oraz klasa IIIf , a żywiołowe zajęcia poprowadziła Pani Karina. Zumba porwała wszystkich do zabawy swoimi latynowskimi rytmami, wprowadziła w optymistyczny nastrój i wprawiła w świetne samopoczucie. Do tańca dołączyła Pani Dyrektor oraz nauczyciele wychowania fizycznego.

Klasa IIa w ramach swojego projektu przeprowadzała też od początku roku szkolnego akcje promujące zdrowy styl życia. Między innymi były to: Dzień Jabłka, Dzień Marchewki, Owocowy Dzień czy Mleczny Dzień. Uczniowie naszej szkoły chętnie brali w nich udział, a rozdawane podczas przerw warzywa i owoce cieszyły się dużą popularnością.

5454378966282720141008_094154 Snapchat-20140917025125

20150304_115532 20150304_120118 20150304_120240 20150304_120253_001

Informację przygotowała Edyta Haponiuk


 

   Projekt edukacyjny 2c – „JAK DBAMY O ŚRODOWISKO NATURALNE?”

W projekcie edukacyjnym „Jak dbamy o środowisko naturalne ?” udział wzięła klasa II c. Uczniowie w drodze losowania podzielili się na 4 grupy zadaniowe. Uczniowski projekt edukacyjny miał charakter zespołowy, ale niektóre zadania miały charakter grupowy. Realizując projekt edukacyjny na wybrany przez nich temat uczniowie zdobywali wiedzę i umiejętności związane z przedmiotem projektu. Poszukiwali problemów związanych ze sposobami i możliwościami dbania o środowisko naturalne w naszym mieście , w Polsce i w UE oraz stopniem ich przestrzegania przez instytucje i współobywateli. Ale przede wszystkim uczyli się zachowań proekologicznych i jednocześnie dawali swoim postępowaniem przykład innym.

Sami w grupach lub zespołowo wykonali różne prace tworząc np. model żaglówki z butelek PET i innych surowców wtórnych na konkurs plastyczny „City-PET” . Był on elementem wykonanej , także przez nich, makiety naszego miasta – wraz z plażą i brzegiem morza – podczas Targów ekologicznych „EKO-Kołobrzeg 2014”. Otrzymali w konkursie za ten projekt 3. miejsce. Przy współpracy z rodzicami wybrali i posadzili jodłę kaukaską przed wejściem do szkoły. Z dużym zaangażowaniem wyszukiwali potrzebne informacje, przygotowywali i przedstawiali prezentacje na lekcjach wychowawczych i zajęciach dodatkowych. Dwukrotnie wzięli udział w akcjach porządkowych na rzecz miasta i okolic. Najpierw podczas 21.edycji akcji „Sprzątanie Świata” pod hasłem przewodnim „Turysto Szanuj Środowisko” uporządkowali teren Parku Teatralnego w dzielnicy uzdrowiskowej. Następnie zaangażowali się w obchody Dni Ziemi poprzez sprzątanie dorzecza Parsęty zainicjowane przez Ligę Morską i Rzeczną w akcji ”Sprzątamy Wokół Naszych Jezior i Rzek”. Przygotowali także prezentację n/t stosunku Kołobrzeżan, Polaków i Europejczyków do konieczności i zasadności ochrony środowiska naturalnego oraz n/t stereotypów pozytywnych i negatywnych powielanych przez kolejne pokolenia .

Kolejne zadania projektu prezentowali bezpośrednio i w sposób publiczny podczas ich wykonywania . Realizując tak zadania młodzież zaprezentowała pozytywne i godne naśladowania proekologiczne inicjatywy obywatelskie. W sposób odpowiedzialny i zdyscyplinowany zorganizowali się przy pracach porządkowych, multimedialnych i innych .Projekt motywował ich do indywidualnej pracy, kreatywności i rozwijania pracy w zespole. Kształtował świadomość młodych ludzi i zwracał uwagę na to, że żyjemy w środowisku przyrodniczym i to od nas zależy, jaki będzie jego stan za kilka, czy kilkanaście lat. Dzięki realizacji projektu uczniowie zyskali poczucie większej pewności siebie.

 MOJE ZDJĘCIA 475 MOJE ZDJĘCIA 481 VLUU L100, M100 / Samsung L100, M100 VLUU L100, M100 / Samsung L100, M100 WIERZBKA D 2 WIERZBKA D Zdjęcie457 Zdjęcie458

Opiekun projektu: Jolanta Olechno


 

Projekt edukacyjny 2d  „Tworzymy biuletyn o szkole w języku niemieckim”

Na początku roku szkolnego 2014/2015 otrzymaliśmy zadanie stworzenia biuletynu o naszej szkole w ramach projektu edukacyjnego. Praca miała przedstawiać miejsce naszej codziennej nauki w ciekawy i przemyślany sposób. Po rozpoczęciu prac dnia 30.09.2014 nasza wychowawczyni p. Karolina Markwart podzieliła nas na cztery grupy, każda miała przydzielone zadania i swojego lidera, który nadzorował prace grupy i zdawał raporty o postępach prac.

Grupa I z Anią Szczepaniak na czele miała za zadanie stworzyć stronę graficzną biuletynu. Zajmowali się gromadzeniem zdjęć i rysunków, które następnie musieli rozmieścić na biuletynie.

Grupa II to zespół, który zajął się wyszukiwaniem wiadomości historycznych i ciekawych informacji o „Jedynce” . Pracami tej grupy przewodniczyła Eliza Kowal.

Grupa III, którą zarządzał Łukasz Mazurkiewicz wyszukiwała informacje, o tym co się dzieje aktualnie w naszym gimnazjum. Przedstawili w biuletynie profile klas, w których uczą się uczniowie naszej szkoły, dowiedzieli się ilu pracowników pracuje w naszej szkole oraz ilu uczniów uczęszcza do placówki.

Grupa IV zajęła się wymyśleniem nazwy biuletynu, stworzeniem wierszyka o szkole i przygotowaniem cytatów w języku niemieckim związanych z nauką.

Projekt edukacyjny z pewnością poprawił naszą znajomość języka niemieckiego, przyczynił się do lepszych relacji koleżeńskich i nauczył nas pracować w grupach, co na pewno przyda nam się w życiu dorosłym. Mieliśmy możliwość wykazać się naszą kreatywnością i pomysłowością.

Podsumowanie przygotował Olaf Boćko, uczeń klasy IId.

IMG_0566 IMG_0581 IMG_0584

Karolina Markwart – opiekun projektu

 

 

 


Projekt edukacyjny 2e „Było, nie minęło…rzecz o kołobrzeskiej Jedynce” .

W projekcie edukacyjnym „Było, nie minęło…rzecz o kołobrzeskiej Jedynce” udział wzięła klasa II e i jedna uczennica klasy III e- Karolina Jabłońska. Uczniowski projekt edukacyjny miał charakter zespołowy, ale niektóre zadania uczniowie wykonywali indywidualnie.

Realizując projekt edukacyjny na wybrany przez nich temat uczniowie zdobywali wiedzę i umiejętności związane z przedmiotem projektu-historią i tradycja szkoły.

12 maja 2015r. w Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kołobrzegu odbyła się prezentacja efektów projektu edukacyjnego kl. II e „Było, nie minęło…rzecz o kołobrzeskiej Jedynce” w ramach obchodów 70-lecia szkoły. Opiekunem projektu była pani Joanna Kwaśnik- nauczyciel historii. Celem projektu było utrwalenie i rozpowszechnienie historii i tradycji szkoły, która jest istotną częścią historii naszego miasta w ramach obchodów 70-lecia kołobrzeskiej Jedynki (z tego powodu termin realizacji projektu został przedłużony do 15.05.2015r.)

W pierwszej części projektu uczniowie w formie przedstawienia zaprezentowali historię szkoły, prezentacje multimedialne zawierające zdjęcia z najważniejszych wydarzeń naszej jubilatki z minionych lat połączone z występami wokalnymi zaprezentowane przez dwie uczennice; Annę Sitarz, która zaśpiewała piosenkę Ireny Santor „Powrócisz tu” i Aleksandry Góreckiej, która wykonała piosenkę Ireny Jarockiej” Niech wrócą te lata, te lata szalone”.

Natomiast druga część spotkania odbyła się pod hasłem „Jedynka łączy pokolenia”, ponieważ szkoła wrosła w pejzaż miasta i stała się szkołą pokoleniową, w której naukę pobierało i pobiera kilka osób z tej samej rodziny, tworząc „swoiste klany” absolwentów szkoły. Udział w tym spotkaniu wzięła czteropokoleniowa rodzina absolwentów uczennicy Roksany Źródelnej (prababcia- p. Anna Turska, babcia-p. Wiesława Szafran i mama- p. Wioletta Lewandowska- Źródelna). Udział w spotkaniu wzięli też rodzice: Zuzanny Adamiak (mama-p. Renata Adamiak) i Agnieszki Hrycyk ( tata-p. Zbigniew Hrycyk) i nasz nauczyciel- absolwent p. Zenon Mielnik. Wzruszeniom i wspomnieniom nie było końca. Uroczystości zakończono prezentacją składanego folderu zawierającego kalendarium historyczne szkoły pod red. p. Joanny Kwaśnik i bacznym okiem p. Lidii Mikołajek-dyrektora szkoły. Gośćmi spotkania byli: dyrekcja szkoły, nauczyciele, absolwenci, rodzice, i uczniowie. Pracę nad projektem wspierali rodzice uczniów kl.IIe oraz nauczyciele naszej szkoły m.in. p. Małgorzata Kamińska, p. Teresa Urbańska, p. Anetta Rebelska, p. Urszula Baniak, p. Małgorzata Szymańska, p. Elżbieta Ważydrąg, a także pozostali, którzy wspierali nas chociażby dobrym słowem i radą, za co bardzo dziękujemy.

Dla wszystkich gości zorganizowana była kawiarenka, w której uczniowie częstowali ciastem, kawą, sokami itp.

Wszyscy uczniowie zaliczyli projekt edukacyjny i otrzymali oceny II-rzędne z historii.

DSC_0010 DSC_0038 DSC_0041 DSC_0044 DSC_0045 DSC_0047 DSC_0049 DSC_0055

Opiekun projektu: Joanna Kwaśnik

 

  

Tematy projektów edukacyjnych, które będą realizowane w roku szkolnym 2013/2014  w klasach II

 

IIa – Sprawność fizyczna warunkiem prawidłowego rozwoju gimnazjalisty
– koordynator projektu:  p. Jacek Musiał i p. Krzysztof Ośliślok
IIb – Sukcesy uczniów chlubą naszej szkoły
– koordynator projektu  p. Anna Kuliś i p. Małgorzata Kamińska
IIc – Liczba PI wczoraj  i dziś
– p. Krystyna Trojanowskai p.Jolanta Krępeć
IId – Kształcę swą artystyczną duszę, by pomagać sobie i innym
p. Anetta Rebelska i p. Ewa Dreger- Brelik

IIe – Gimnazjalista patriotą – p.Teresa Urbańska i p. Zenon Mielnik
IIf –  Kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu – edukacja prozdrowotna
p. Joanna Misiura i p. Helena Paradowska

 


 

Projekt edukacyjny klasy II b –Sukcesy uczniów chlubą naszej szkoły.

16.05.2014r.klasa 2 b przedstawiła ostatni etap projektu edukacyjnego „Sukcesy uczniów chlubą naszej szkoły”. Opiekę nad projektem sprawowali: Anna Kuliś, Małgorzata Kamińska, a w redagowaniu gazetki pomogła klasie pani Urszula Baniak.

Uczniowie  od października 2013 roku gromadzili informacje na temat  sukcesów naszych uczniów od roku szkolnego 2004/2005 do roku 2013/2014. Szczególną uwagę zwracali na laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych, laureatów konkursów artystycznych na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim, a także na wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu. Nawiązali kontakt z wieloma absolwentami naszego gimnazjum – laureatami i finalistami. Przeprowadzili z nimi rozmowy, wywiady, uzyskali zdjęcia do foto albumu i do prezentacji, zaprosili na uroczystą prezentację projektu.

Uczniowie podzieleni zostali na 5 grup. Każda z grup przedstawiała sukcesy uczniów w innej formie:

I gr. – wykonała piękną księgę,

II gr. – przygotowała i omówiła prezentację multimedialną,

III gr. – zredagowała gazetkę,

IV gr. – wykonała i omówiła foto album,

V gr. –nakręciła film.

Ostatnim etapem było  przedstawienie wyników pracy poszczególnych grup w czasie uroczystego spotkania z tegorocznymi laureatami i finalistami różnych konkursów oraz absolwentami, które odbyło się w auli naszego gimnazjum w obecności pani dyrektor, nauczycieli, rodziców, uczniów. Goście zostali zaproszeni do przygotowanej przez uczniów kawiarenki, w której poczęstowani ciastem, kawą, i herbatą mogli obejrzeć i wysłuchać efektów pracy poszczególnych grup.

Projekt motywował do samodzielnej pracy, kreatywności, rozwijania pracy w zespole, wzajemnego pomagania sobie, poczucia odpowiedzialności za realizację całego przedsięwzięcia. Uczniowie odkryli w sobie umiejętności dziennikarskie, artystyczne czy organizatorskie. Uczyli się staranności, cierpliwości. Przekonali się, że dzięki ciężkiej pracy, ambicji, wzajemnej pomocy mogą zrealizować piękny projekt, który stał się ich dużym sukcesem. Realizacja i przedstawienie projektu spodobało się  nauczycielom, uczniom  i rodzicom. Klasa zebrała bardzo dużo pochwał. Dzięki temu uczniowie zyskali poczucie większej pewności siebie i poczucie własnej wartości.

DSCN0483 DSCN0485 DSCN0500


 

Projekt edukacyjny klasy II c

P1180981 P1180995 P1190022


 

Projekt edukacyjny klasy II f

Dnia 26.03.2014r. odbyło się podsumowanie projektu edukacyjnego klasy IIf  pt. „Kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu- edukacja prozdrowotna.

Projekt  był realizowany  od września  2013 do marca 2014 .

Celem projektu było :

 • kształtowanie zdrowego stylu życia  poprzez właściwe zachowania,  przyzwyczajenia i nawyki  prozdrowotne ;
 • nabywanie umiejętności dbania  o swoje zdrowie ;
 • przygotowanie akcji promujących zdrowe odżywianie;
 • uświadomienie społeczności  szkolnej o  konieczności zdrowego  odżywiania się.

Głównym zadaniem podczas trwania projektu było przeprowadzenie przez uczniów wśród społeczności szkolnej 3 akcji promujących zdrowe odżywianie:

 • „Dzień jabłka”,
 • „Zdrowe drugie śniadanie”,
 • „Szklana mleka”

Uczniowie podczas spotkania krótko omówili działania, których się podjęli  w trakcie trwania projektu  oraz   przedstawili przygotowane przez siebie prezentacje multimedialne  dotyczące zdrowego stylu życia m.in.:

ü  Co jeść by być sprawnym i zdrowym?

ü  Skutki niewłaściwego odżywiania.

ü  Rola witamin w rozwoju nastolatka.

Po krótkiej prelekcji uczniowie zaprosili  przybyłych gości , w tym wielu rodziców na  zdrowy poczęstunek przygotowany przez nich,  wyłącznie z naturalnych składników.

IMAG0147 IMAG0152 IMAG0155

 


 

Tematy projektów edukacyjnych realizowanych w roku szkolnym 2012/2013 w klasach drugich.

 

Tematy :

II a – Sportowiec jako ideał do naśladowania

– opiekun R. Litwinowicz/ Agnieszka Krzysztofik Kuna
II b – Monografia szkolnego ogrodu dendrologicznego

– opiekun M.Wilewska
II c – Profilaktyka zachowań w małych formach teatralnych

– opiekun M.Szymańska
II d – Działalność charytatywna ważnym elementem  w wychowaniu gimnazjalisty

– opiekun T.Musiał i M. Błachowiak
II e – Fascynujący świat fizyki

– opiekun D.Błaszczyk
II f – Jak Cię widzą, tak Cię malują – różne wizerunki moich przyjaciół

– opiekun E. Ważydrąg
II i – Osobliwości natury i architektury szlakiem bocianich gniazd

– opiekun  U.Baniak

Projekt edukacyjny klasy II a

Klasa 2a dnia 29.05.2013r. przedstawiła ostatni etap projektu edukacyjnego „Sportowiec jako ideał do naśladowania”.

Uczniowie gromadzili informacje na temat wybranego przez grupę sportowca oraz odszukali informacje na temat dyscyplin sportu, którą dany sportowiec uprawia.

Uczniowie podzieleni zostali na 5 grup – Bartosz Kurek, Marcin Gortat, Jerzy Kulej, Robert Kubica oraz Robert Lewandowski

Ostatnim etapem było  przedstawienie w postaci prezentacji multimedialnej w/w sylwetek sportowców oraz zasad gry w siatkówkę, koszykówkę, piłkę nożną. Ponadto grupa 3 i 4 przedstawiła zasady boksu oraz wyścigi formuły 1. W końcowym etapie projektu uczestniczyli rodzice,  nauczyciele wychowania fizycznego, uczniowie klasy sportowej –  1a. Po zaprezentowaniu zgromadzonych informacji chłopcy z obu klas zagrali mecz – piłka nożna oraz koszykówka. Po meczu wspólnie biesiadowaliśmy przy ognisku zorganizowanym przez  rodziców klasy 2a.

Projekt motywował do samodzielnej pracy, kreatywności, rozwijania pracy w zespole. Dzięki temu uczniowie zyskali poczucie większej pewności siebie, co można było  zauważyć przy samoocenie na zakończenie projektu. Uczniowie otrzymali dobre oceny za pracę nad projektem.

 fotogaleria/projekty_edukacyjne/projekt_edukacyjny2013/2a

Projekt edukacyjny klasy II b

Uczniowie klasy II b w roku szkolnym 2012/2013 r. od września do maja realizowali projekt edukacyjny „ Monografia szkolnego ogrodu dendrologicznego”.
W ramach projektu uczniowie brali udział w zajęciach terenowych, podczas których oznaczyli drzewa rosnące na naszym boisku. Zebrali wiele informacji dotyczących ty drzew. Wykonali albumy i tabliczki z polskimi i łacińskimi nazwami rozpoznanych gatunków.
Następnie uczestnicy przygotowywali się do publicznego zaprezentowania swojej kilkumiesięcznej pracy. Projekt zakończy się 24 maja publiczną prezentacją przed panią dyrektor Lidią Mikołajek, gośćmi z wydziału komunalnego Urzędu Miasta oraz rodzicami. Na zakończenie uczniowie przygotowali poczęstunek, na który składały się gofry i ciastka z kremem z kasztanowca, syropem klonowym i miodem lipowym, a popijano to sokiem z brzozy.
 fotogaleria/projekty_edukacyjne/projekt_edukacyjny2013/2b

Projekt edukacyjny klasy II c

23.05.2013 roku w auli naszej szkoły o godzinie 17:00 klasa II c podsumowała projekt edukacyjny pt. „Profilaktyka zachowań w małych formach teatralnych”. Zwieńczeniem wielomiesięcznej pracy nad projektem był spektakl „Taniec życia” opracowany i przygotowany przez uczniów naszej klasy. Łączył on elementy „teatru cienia” i widowiska tanecznego. Ważnym elementem naszego przedstawienia była muzyka, momentami agresywna, czasami smutna i nostalgiczna. Spektakl opowiadał historię młodych ludzi, którzy zetknęli się z przejawem agresji w domu, środowisku i szkole. Doświadczenia te sprawiły, że starają się w swoim młodym życiu odnaleźć radość i dobro. Receptą, dającą wiarę we własne możliwości i drugiego człowieka staje się taniec – ich pasja.

Uczniowie bardzo dobrze wywiązali się z powierzonych im zadań, świetnie odegrali swoje role w przedstawieniu, które zdobyło wyróżnienie na Powiatowym Przeglądzie Amatorskich Zespołów Teatralnych i bardzo podobało się rodzicom i zaproszonym gościom w czasie finałowego pokazu projektu.

 fotogaleria/projekty_edukacyjne/projekt_edukacyjny2013/2c

Projekt edukacyjny klasy II d

 

W dniu 21.06.2013 r.  kl. II D podsumowała projekt edukacyjny „Działalność charytatywna ważnym elementem  w wychowaniu”.

Celem projektu było krzewienie czynnej miłości bliźniego oraz  zwiększenie wrażliwości młodzieży na potrzeby innych.

Realizowane były zadania obejmujące następujące sfery:

1.  JA i BLIŹNI – pomoc drugiemu człowiekowi

a) udział w  akcjach charytatywnych Szkolnego Koła Caritas  prowadzonych w parafii

św. Marcina  w Kołobrzegu wspierających najbardziej potrzebujących

b) pomoc koleżeńska w nauce

2. JA i SPOŁECZNOŚĆ – zaangażowanie w środowisko lokalne

a) wspieranie budowy Hospicjum Stacjonarnego w Kołobrzegu poprzez zaangażowanie

w zbiórkę  publiczną

b) pomoc zwierzętom ze Schroniska dla Zwierząt „Reks” w Kołobrzegu

3. JA i ŚWIAT – działania ekologiczne na rzecz ochrony środowiska

– zbiórka nakrętek na cel charytatywny dla chorego Bartosza  z Górawina na zakup leków.

 

Projekt edukacyjny motywował do samodzielnej pracy, kreatywności, ale też do rozwijania siebie w pracy zespołowej. Pozwalał na  nabywanie doświadczeń i umiejętności społecznych. Zwiększył wrażliwość  młodzieży na potrzeby najbardziej potrzebujących – biednych, chorych, cierpiących, a tym samym rozwinął  empatię u uczniów.  Zmotywował również do pomocy koleżeńskiej w nauce.

Inspirował  do podejmowania działań na rzecz środowiska lokalnego (budowa Hospicjum, pomoc Schronisku dla Zwierząt).  Wskazał konieczność działań ekologicznych na rzecz ochrony  środowiska, łącząc te działania z celem charytatywnym.

Dzięki realizacji projektu uczniowie zyskali poczucie większej pewności siebie, wrażliwości na dobro, co można było zauważyć podczas angażowania się w akcje charytatywne.

Prezentacja multimedialna –  pokazała umiejętność prezentowania rezultatów własnej pracy na forum publicznym –(ciekawie ujęto opisy celów akcji,  wykorzystano zdjęcia, podsumowano działania).  Przesłaniem publicznej prezentacji  Projektu w dniu 21.06.2013 r. stała się piosenka „Dobro jest cudne” zaśpiewana przez autorów projektu…

 

Dobro jest cudne i serca nam łączy,

                                                                      gdzie miłość i dobroć zgodnie trwają

                                                                      tam szczęście się nie kończy…

 

 fotogaleria/projekty_edukacyjne/projekt_edukacyjny2013/2d

Projekt edukacyjny klasy IIe

10. 06. 2013r. klasa 2e podsumowała realizację projektu edukacyjnego „Fascynujący świat fizyki” prezentacją w szkolnej auli. Miała ona charakter festiwalu nauki, który odbył się przy udziale licznie zgromadzonej publiczności: dyrekcji, grona pedagogicznego, rodziców, rodzeństwa oraz uczniów naszej szkoły. Podczas prezentacji każdy uczeń demonstrował z odpowiednim komentarzem przygotowany przez siebie eksperyment oraz wybraną ciekawostkę z  dziedziny fizyki. Całość dopełniała prezentacja multimedialna, w której uczniowie zawarli całoroczną pracę nad projektem.  Pokazy na „żywo” przeplatano ciekawymi projekcjami filmowymi, przedstawiającymi doświadczenia, których ze względów technicznych bądź czasowych nie można było zaprezentować na scenie, w tym eksperymenty z użyciem ciekłego azotu, nagrane podczas zajęć w laboratorium fizycznym Centrum Nauki Kopernik. W ramach  projektu klasa 2e przygotowała również 3 wystawy, które cieszyły się dużym zainteresowaniem: wystawę złudzeń optycznych, ekspozycję zabawek fizycznych oraz fotoreportaż z pobytu w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie i na wystawie interaktywnych doświadczeń fizycznych Eureka w Szczecinie. Podczas trwającej dwie godziny prezentacji uczniowie starali się w atrakcyjny sposób przekonać, że codzienne czynności, narzędzia jakimi się posługujemy, zabawy w jakich uczestniczymy, a także nasze interakcje ze światem zewnętrznym to mniej lub bardziej uświadomione uczestnictwo w procesach i zjawiskach fizycznych. Czy zatem świat fizyki może fascynować? Sądząc po zaangażowaniu uczniów w pracy nad projektem i reakcji widowni podczas jego prezentacji, odpowiedź narzuca się sama.

fotogaleria/projekty_edukacyjne/projekt_edukacyjny2013/2e

Projekt edukacyjny klasy II f

Dnia 3 czerwca klasa 2f pod kierunkiem pani Elżbiety Ważydrąg przedstawiła projekt edukacyjny „JAK CIĘ WIDZĄ TAK CIĘ MALUJĄ”.
Uczniowie klasy II F przez cały rok szkolny realizowali projekt edukacyjny pn. „Jak Cię widzą…tak Cię malują – różne wizerunki moich przyjaciół”. Jego głównym celem było aktywne uczestnictwo w kulturze, rozwój percepcji, kreatywności i samodzielności twórczej.  Projekt miał charakter artystyczny, a w czasie  jego realizacji młodzież wykonała wiele zadań. Systematycznie uczestniczyła w wystawach i wernisażach w kołobrzeskich galeriach. Podczas wycieczki do Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku zapoznała się z największym w Polsce zbiorem portretów Stanisława Ignacego Witkiewicza oraz wzięła udział w warsztatach artystycznych w oparciu o Firmę Portretową Witkacego. Odwiedziła także pracownię malarską, fotograficzną oraz ceramiczną. Spotkania z instruktorami i artystami okazały się bardzo pomocne  podczas wykonywania własnych kompozycji. Zwieńczeniem pracy nad projektem był wernisaż prac plastycznych i fotograficznych, na który zaproszono rodziców i przyjaciół. Na wystawie zaprezentowano liczne wizerunki kolegów z klasy oraz autoportrety Wykonano je różnorodnymi technikami, w różnych konwencjach artystycznych, inspirując się przede wszystkim twórczością ekspresjonistów, kubistów, dadaistów i dziełami pop-artu. Ekspozycji prac uczniowskich towarzyszyła prezentacja wybranych dzieł profesjonalnych twórców, ilustrująca historię portretu, jego rodzaje i sposoby przedstawień postaci. Dzięki zaangażowaniu uczestników projektu powstało wiele pięknych prac, które wzbogacą szkolną galerię sztuki, a reprodukcje dzieł  stanowić będą cenną pomoc dydaktyczną na zajęciach artystycznych i plastycznych.

 fotogaleria/projekty_edukacyjne/projekt_edukacyjny2013/2f

Projekt edukacyjny klasy II i

W dniu 5 czerwca br. nastąpiło podsumowanie projektu edukacyjnego klasy 2i, pt. Osobliwości natury i architektury „Szlaku Bocianich Gniazd”.
 fotogaleria/projekty_edukacyjne/projekt_edukacyjny2013/2i

 

7 marca 2012 roku odbyła się końcowa prezentacja efektów projektu edukacyjnego „Mniejszości narodowe i etniczne w aspekcie Unii Europejskiej”.
Celem projektu było kształtowanie świadomości młodych ludzi, zwrócenie uwagi na to, że obok nas żyją ludzie o odmiennej kulturze, obyczajach, religii, języku, ale są naszymi współbratyńcami od wieków oraz motywowanie do pracy w grupach i kreatywności. Udział w przedsięwzięciu edukacyjnym wzięła klas IIe pod kierunkiem nauczyciela historii i wychowawcy klasy – Joanny Kwaśnik.

Projekt realizowany był od września 2011r. do marca 2012r., na lekcjach wychowawczych, wiedzy o społeczeństwie, zajęciach dodatkowych z art.42 KN, miał charakter zespołowy (poszczególne zespoły pracowały nad wybranymi mniejszościami narodowymi i etnicznym w Unii Europejskiej-mniejszością grecką, żydowską, turecką, romską i tatarską).

Uczniowie klasy IIe przy dużym audytorium (dyrekcja szkoły, nauczyciele, rodzice) zaprezentowali historię, religię, obyczaje, kulturę wybranych mniejszości.
Przy współpracy z rodzicami wybrali i przygotowali liczne i smaczne potrawy narodowe i regionalne tych mniejszości.
Z wielkim zaangażowaniem przygotowali stroje, muzykę, i opracowali choreografię tańców narodowych. Wszystkie zespoły uzyskały doskonałe recenzje zaproszonych gości.
fotogaleria/rozne/projekty_ed2012

22 marca, uczniowie naszej szkoły, z klasy IIa i IIe, wzięli udział w Międzynarodowym Konkursie „Matematyka Bez Granic”.

Finał tego konkursu odbył się w tym samym dniu i o tej samej godzinie, we wszystkich krajach Unii Europejskiej i poza Europą: w USA, Kanadzie i Meksyku.

Wyniki zostaną ogłoszone w czerwcu.