Szkoła

⇒ Granice obwodu szkoły


W roku szkolnym 2017/2018 Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu powstała z przekształcenia Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu. Funkcjonuje od 1 września 2017 r. Uczniowie uczą się w dwóch klasach pierwszych i dwóch klasach siódmych szkoły podstawowej oraz siedmiu klasach drugich i siedmiu klasach trzecich gimnazjalnych. W szkole obecnie są 4 oddziały integracyjne skupiające uczniów z różnymi dysfunkcjami. Uczniowie ci mogą korzystać z pomocy nauczyciela wspomagającego. Szkoła jest placówką jednozmianową. Zajęcia odbywają się od godz. 8.00 do 15.20. Prowadzone są zajęcia świetlicowe dla uczniów klas I ( w godz. 7.00 – 16.15 ) i w drugiej świetlicy dla uczniów klas starszych ( w godz. 8.00 – 14.20). Uczniowie mają możliwość korzystania z biblioteki szkolnej: wypożyczalni i czytelni codziennie w godz. 8.00 – 15.20. W szkole jest 21 sal lekcyjnych, w tym audiowizualna sala do nauki języków obcych, pracownia multimedialna, gabinet chemiczny , fizyczny, geograficzny, biologiczny. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się na boisku wielofunkcyjnym, w sali gimnastycznej, auli, wyposażonej w sprzęt sportowy, stoły tenisowe. W szkole są gabinety terapii sensorycznej i terapii polisensorycznej.

Funkcjonuje stołówka szkolna. Obiady wydawane są od godz. 11.30 do 13.00.

Szkoła oferuje różnorodne zajęcia pozalekcyjne: koła przedmiotowe, koła zainteresowań , np. : wokalne, dziennikarskie, plastyczne, artystyczno-literackie. Aktywnie działa Szkolne Koło Caritas, Szkolne Koło Ligi Morskiej i Rzecznej i Siatkarski Ośrodek Szkolny. Prowadzone są różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, np. : zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze, logopedyczne, socjoterapeutyczne. Uczniowie korzystać mogą codziennie z wparcia pedagoga szkolnego, psychoterapii prowadzonej przez psychologa szkolnego.
Kadrę pedagogiczną tworzy 45 nauczycieli z pełnymi kwalifikacjami oraz 11 osób administracji i obsługi.
Wszyscy nauczyciele raz w tygodniu , po południu prowadzą konsultacje indywidualne dla uczniów i rodziców.
Nauczyciele realizują wiele programów i projektów ogólnopolskich oraz 4 programy innowacyjne i 29 programów autorskich.
Informację przygotowała – Lidia Mikołajek


ODDZIAŁY INTEGRACYJNE W NASZEJ SZKOLE
Oddziały integracyjne funkcjonują w naszej szkole od 2000 roku.
Integracja daje możliwość uczenia się prawdziwego świata w naturalnych warunkach. Jest przeciwieństwem segregacji dzieci sprawnych i niepełnosprawnych. Pozwala na wspólne poznawanie świata przez dzieci, kształcenie tolerancji, odpowiedzialności, otwartości, serdeczności i wzajemnej pomocy. Sprzyja rozwijaniu poczucia zrozumienia i akceptacji różnic miedzy ludźmi. Jednym z najważniejszych warunków wdrożenia integracji jest przełamanie lęku w relacjach z osobami niepełnosprawnymi i naturalne zachowanie wobec nich. Nauka w oddziałach integracyjnych daje szansę przebywania , uczenia się i zabawy wszystkim wspólnie. Tutaj indywidualnie traktowane są dzieci sprawne i dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Do oddziałów integracyjnych przyjmujemy takie dzieci, którym jesteśmy w stanie pomóc. Szkoła nie może być tylko „ przechowalnią” , ale miejscem, w którym zdobywają umiejętności i wiedzę.
Oddział integracyjny liczy od 15 do 20 uczniów, wśród których jest nie więcej niż 5 uczniów z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Wspieramy dzieci z różnymi niepełnosprawnościami, np.: ruchową, intelektualną w stopniu lekkim, słabym słyszeniem, słabym widzeniem, autyzmem, afazją, zespołem Aspergera. W naszej placówce zatrudnieni są specjaliści: psycholog, pedagog,terapeuta,socjoterapeuta, rehabilitator, logopeda, oligofrenopedagog. Na zajęciach lekcyjnych wspomaga ucznia dodatkowy nauczyciel posiadający odpowiednie kwalifikacje. Jego obecność pozwala na systematyczne wsparcie ucznia, dostosowanie metod pracy, środków dydaktycznych, kart pracy i stosowanie odpowiednich oddziaływań wychowawczych. Uczniowie objęci są pozalekcyjnymi zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi, dydaktyczno-wyrównawczymi, logopedycznymi, rozwijającymi kompetencje emocjonalno-społeczne itp. Każde dziecko z niepełnosprawnością ma dodatkowe 2 godziny indywidualnej rewalidacji. W szerokim zakresie prowadzona jest współpraca z rodzicami , m.in. poprzez wspólne tworzenie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego i dokonywanie jego ewaluacji. Prowadzimy też wiele programów innowacyjnych i programy własne obejmujące także uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego.
W oddziale integracyjnym wszyscy realizują ten sam program nauczania, ale treści szczegółowe są dostosowywane do indywidualnych możliwości i potrzeb każdego ucznia zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej. Integracja odbywa się nie tylko podczas lekcji, ale też w innych społecznych sytuacjach, gdy uczniowie przebywają ze sobą i z nauczycielami, np. podczas wyjść do kina, teatru, na wycieczkach.
Wszyscy uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych i ich rodzice objęci są wsparciem zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zespół pomocy psychologiczno- pedagogicznej analizuje orzeczenie, dokonuje wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia, ustala mocne strony ucznia i trudności edukacyjne oraz określa sposoby dostosowania otoczenia i pomocy dziecku, a następnie monitoruje osiągnięcia ucznia i efektywność pomocy. Ocenianie tych uczniów odbywa się na zasadzie konsultacji nauczyciela wspomagającego z nauczycielem przedmiotu. Współpraca obu tych nauczycieli , a także mała liczebność klasy umożliwia indywidualizację nauki, jak również dostosowanie treści programowych, stopnia trudności zadań, stosowanie zróżnicowanych metod, w tym aktywizujących. Dotyczy to również uczniów szczególnie uzdolnionych. Uczniowie zdolni, ambitni i zdrowi pomagają,tłumaczą i wspierają , ale też motywują tych, którzy mają specjalne potrzeby edukacyjne, zwłaszcza podczas pracy w grupach.
Nauczyciele uczący w klasach integracyjnych ciągle dokształcają się w poszukiwaniu nowych lepszych metod pracy. Duże znaczenie ma wzajemna wymiana doświadczeń między nauczycielami oraz dobre relacje interpersonalne.
Jest wiele zalet uczęszczania do oddziału integracyjnego. Obserwujemy, że uczniowie uczą się nawiązywać relacje z rówieśnikami, lepiej radzą sobie z własnymi trudnościami, nabywają właściwej postawy w relacjach z innymi, uczą się współpracy i wzajemnej tolerancji. To w przyszłości pozwoli, by czuli się samodzielnymi i pełnowartościowymi członkami społeczeństwa.
Materiał przygotowała – Jolanta Olechno